EN
close
Freesic

Freesic

Free Secure Interoperable Communications

FREESIC je medzinárodný výskumno-vývojový project, ktorého cieľom je skúmať a navrhnúť prostriedky interoperability medzi komunikačnými infraštruktúrami v krajinách Európy. Ardaco je koordinátorom konzorcia deviatich partnerov a piatich asociovaných partnerov. Myšlienka na projekt FREESIC vznikla pri predchádzajúcich činnostiach projektových partnerov, ktorí sa potýkali s prekážkami interoperability v oblastiach práva, organizácie a operačných postupov v rôznych organizáciách.

V súčasnosti existujúce riešenia, ktoré majú podporovať interoperabilitu, sú založené na bránach medzi jednotlivými systémami. Z tohto vychádza aj projekt FREESIC, avšak navrhuje pokrokové riešenie, ktoré umožní integráciu komunikačných systémov na oveľa vyššej úrovni pri redukcii nákladov. Cieľový systém by mal motivovať používateľov mimo konzorcia, aby od svojich dodávateľov informačných a komunikačných systémov (IKT) vyžadovali integráciu do FREESIC.

Architektúra FREESIC berie do úvahy prebiehajúce štandardizácie vo výskume (napr. tzv. NCOIC Interoperability Framework) by sa tak znížili náklady a časová náročnosť operácií. Proces integrácie bude jednoduchý, integrácia na strane autora ostane jeho vlastníctvom. Súčasne ponechá architektúru a rozhrania jednotlivých systémov v diskrétnom prostredí, čím chráni práva duševného vlastníctva jednotlivých poskytovateľov IKT. Komunikácia medzi jednotlivými bránami bude šifrovaná, čím sa zabezpečí možnosť použiť system aj pre citlivé údaje.

Web stránka projektu – https://secan-lab.uni.lu/projects/freesic/

FP7-SEC-2011-1, financované Európskou Komisiou, projekt č. 285205

rpkom

RP-KOM

Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s partnerom projektu Ústavom informatiky SAV. Aktivity projektu sa zaoberajú výskumom prekážok implementácie pokročilých distribuovaných systémov pre riadenie podnikových procesov v mobilnom prostredí a návrhom riešení pre ich prekonanie. Na automatizáciu procesov budú využité nové možnosti mobilných zariadení a komunikačných technológií. Systém automatického rozhodovania umožní znížiť množstvo interakcie s užívateľmi a tým pomôže zvýšiť efektivitu riadenia procesov tam, kde je najviac limitovaná ľudským faktorom. Po realizácii aktivít sa otvorí priestor pre vývoj konkrétnych aplikácií v následných projektoch, ktoré ich pripravia na nasadenie u zákazníkov. Vhodným ilustratívnym príkladom nasadenia je oblasť logistiky – koordinácia nákladnej dopravy prostredníctvom funkcií mobilnej komunikácie. Výsledky projektu vytvoria potenciál pre vývoj pokročilých technológií pre koordináciu dopravy, ktoré budú mat vplyv na zvýšenie jej efektívnosti a tým na zníženie škodlivých vplyvov nákladnej dopravy na ovzdušie a životné prostredie ako také.

V rámci projektu bude vytvorené aj výskumno-vzdelávacie centrum pre výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Vznikne ako strategické partnerstvo akademického a podnikateľského sektora s cieľom zvýšiť potenciál transferu výsledkov výskumu do praxe.

Web stránka projektu – rpkom.ardaco.com

Tento projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja, ITMS kód projektu: 26240220064

smartcode

Smartcode

Smart Control of Demand for Consumption and Supply to enable balanced, energy-positive buildings and neighbourhoods

Výskumný projekt, ktorý je zameraný na manažment energie v lokálnych sieťach v rámci jednotlivých budov a susedstiev (Smart Energy Grids). Inteligentné riadenie energie využíva popri tradičnej infraštruktúre aj miestne dostupné obnoviteľné zdroje a úložiská ako je napr. solárna a veterná energia, resp. batérie hybridných automobilov a elektromobilov.

Dnes existujúce systémy vyžadujú drahú infraštruktúru a hardvér, preto sú často obmedzené na priemyselný a komerčný sektor. Popri vývoji nových metód riadenia energie je preto jedným z cieľov aj vývoj lacnej (< 3 €) implementačnej hardvérovej a softvérovej platformy, ktorá môže byť použitá ďaľšími výrobcami produktov.

Úlohou Ardaca v projekte je najmä analýza bezpečnosti a implementácia bezpečnostnej vrstvy protokolov, s ohľadom na existujúce obmedzenia prostredia ako je napr. výpočtový výkon, spotreba energie, šírka komunikačného pásma alebo dostupnosť PKI infraštruktúry. Keďže očakávaná životnosť zariadení je rádovo v rokoch (príp. až desiatky rokov), sú ďalšími dôležitými aspektmi aj dĺžka platnosti kľúčov a certifikátov a možnosť aktualizácie použitých algoritmov.

Web stránka projektu – www.fp7-smartcode.eu

FP7-ICT-2009-1, financované Európskou Komisiou, projekt č. 247473

secricom

SECRICOM

Seamless Communication for Crisis Management

Najvýznamnejší ukončený výskumný projekt spoločnosti Ardaco – SECRICOM, bol kolaboratívny výskumný projekt s cieľom vyvinúť referenčnú bezpečnostnú platformu pre operácie krízového riadenia v EU s dvomi základnými ambíciami:

Ardaco vytvorilo konzorcium 13 partnerov s potrebnými skúsenosťami na pokrytie všetkých aspektov platformy a komunikačnej bezpečnosti, odolnosti, dostupnosti a najmodernejších vlastností.

Kľúčové vstupy pre projekt SECRICOM boli poskytnuté organizáciami ESRAB (European Security Research Advisory Board) members a BAPCO (the British Association of Public Safety Communications Officers).

Výskum a vývoj v projekte SECRICOM podporuje riešenia Ardaco v oblasti krízového riadenia. Výsledky projektu boli prezentované v integrovanej podobe a v kontexte potenciálnych užívateľov.

Web stránka projektu – www.secricom.eu

FP7-SEC-2007-1, financované Európskou Komisiou, projekt č. 218123

PriMeBits

PriMeBits

Printable memory solutions for sensor, ID and media applications

Cieľom tohto ukončeného projektu v programe FP7 bolo vyvinúť nové tlačené nízkovoltaické elektronické pamäte, ktoré by sa dali využiť v existujúcich aj nových senzorických aplikáciách. Cieľom bolo tiež nájsť možnosti uplatnenia a potenciálnych odberateľov pre aplikácie “smart-package” a “smart-document” s využitím výsledkov projektu PriMeBits.

Úloha Ardaco bola v preskúmaní aplikácií v oblasti bezpečnosti, komunikácia s potenciálnymi užívateľmi a odberateľmi. Výsledkom je prípad stravných lístkov a ochrany papierových dokumentov prostredníctvom tlačenej elektronickej pamäte.

Project’s web page – www.primebits.eu

FP7-ICT-2007-1, financované Európskou Komisiou, projekt č. 215132

CHOSeN

CHOSeN

Cooperative Hybrid Objects Sensor Networks

Cieľom výskumného projektu CHOSeN bolo vyvinúť komunikačné technológie schopné prispôsobiť sa konkrétnym aplikáciam umožňujúce skutočné nasadenie inteligentných bezdrôtových senzorových sietí vo veľkom merítku, vo výkonovo kritických aplikačných oblastiach automobilového a leteckého priemyslu.

Zameranie spoločnosti Ardaca bolo na výskum bezpečnostných mechanizmov a protokolov, ktoré poskytujú zmysluplnú úroveň dôvernosti, súkromia, integrity a autenticity vo veľmi obmedzenom prostredí. Bezdrôtová senzorová sieť predstavuje jedno z najnáročnejších prostredí na ochranu. Uzly musia byť malé, nízkonákladové, majú veľmi obmedzené schopnosti v zmysle výpočtovej kapacity, dostupnej pamäte, spotreby energie a vo väčšine prípadov nemajú žiadne spojenie z okolitým svetom (Internet).

Výsledky projektu boli demonštrované na prípadoch v oblasti automobilového a leteckého priemyslu.

Web stránka projektu – www.chosen.eu

FP7-SEC-2007-2, financované Európskou Komisiou, projekt č. 224327

AIR-SEAL

AIR-SEAL

An Innovative RFID Security SEAL for the Aerospace Industry

Cieľom výskumno vývojového projektu Air Seal bolo v spolupráci s akademickými inštitúciami vyvinúť bezpečnostnú pečať RFID druhej generácie. Táto pečať je schopná monitorovať integritu vozíkov v leteckej deprave alebo v nákladnej automobilovej preprave. Výsledky projektu umožnili automatické zabezpečenie kontajnerov so zapojením digitálnych senzorov.

Úlohou Ardaca bolo konzultovať návrh komunikáčných a bezpečnostných protokolov pre Air Seal. Ardaco ďalej testovalo nové komunikačné prostredie a jeho prepojenie s bezpečnostnou databázou na vlastných zabezpečených serveroch. Počas skúšobnej prevádzky overilo Ardaco fungovanie databázy pri reálnej záťaži.

Web stránka projektu – http://airseal.pera.com

FP7-SME-2008-1, financované Európskou Komisiou, projekt č. 231171

RACE

RACE

RFID Community Network – Raising Awareness and Competitiveness in Europe

Projekt RACE-RFID bol tématickou sieťou podporenou z Európskej komisie a lídrami v technológií RFID v Európe. Jej víziou bolo vybudovať sieť excelentnosti, ktorá poskytne príležitosť pre zvýšenie konkurencieschopnosti členských štátov EÚ v oblasti RFID. Sieť podporuje vývoj, aplikácie a politiku súvisiacu s RFID.

Úloha Ardaco spočívala v konzultácii bezpečnostných hľadísk technológie RFID a v podpore pre popularizáciu RFID technológie na Slovensku a v strednej Európe všeobecne.

Web stránka projektu – www.race-networkrfid.org

CIP-ICT-PSP-2008-2, financované Európskou Komisiou, projekt č. 235542

Ak máte pochybnosti o vašich bezpečnostných opatreniach a chcete získať podrobnejšie informácie o tom, ako Vám môže Ardaco pomôcť, kontaktujte nás prosím.

Sľubujeme diskrétnosť a riešenia, ktoré chránia vaše súkromie, ľahko si ich osvojíte, ušetria Váš čas a znížia Vaše náklady.

Kontakt

Kontaktujte nás

Možno by ste chceli získať viac informácií o našich službách, alebo chcete len pozdraviť. Hurá do toho!

  • Ardaco, a.s.
  • Polianky 5
  • 841 01 Bratislava
  • Slovak republic
  • Pin
Táto web stránka používa súbory cookie. Zistiť viac
Copyright © 2014-2017 Ardaco, a.s.